【WCSL x livibank x $200 電子現金券

livibank-WCSL

依家只要係以下連結livibank開戶時
入埋WCSL 獨家邀請碼! 

開戶即享$200電子現金劵  
買野重可以享有高達8%現金回贈* 
重唔快啲嚟買野 砌機都可以砌埋個優惠

迎新優惠期 【2021/12/20 to 2021/2/28】


取得方法:
invitation code: 輸入 獨家邀請碼   WCS#2022

Step 1: https://www.livibank.com/tc/download-app.html

Step 2: 開戶完成後,livibank 將會各閣下電郵Email 發出一組: WCSL 現金券 Promotion code,閣下在優惠期內於WCSLmall 購物時,滿$1000元,即可減 $200。    *WCSL Promotion Code 可延長使用至2020/4/30*
 
WCSL官方網站: wcslmall.com
WCSL 熱線: 29885899
WCSL 在線支援團隊wts: https://wa.me/85268105837

  

條款及細則–環球電腦客戶獨家liviSave開戶迎新獎賞

 

推廣期

 1. 環球電腦(WCSL)客戶獨家liviSave開戶迎新獎賞 (本獎賞) 有效推廣期為2021年1220日至2022228日,包括首尾 兩日 (推廣期)

 誰可獲享本獎賞

 1. 本獎賞由推廣期內成功使用指定予 WCSL (商戶)的邀請碼- “WCS#2022成功開立liviSave帳戶 (指定交易) 並符合本條款及細則列明的其他條件的livibank Limited (livi或我們)客戶 (合資格客戶)尊享。

 誰不可獲享本獎賞

 1. 這個獎賞不適用於下列情況:
 1. livi的現有客戶;
 2. 在申請開立liviSave帳戶的日期之前12個月內,曾經在livi持有liviSave帳戶的客戶 (不論該客戶曾否獲享我們 的任何迎新獎賞)

本獎賞是什麼

 1. 本獎賞是

一張港幣200元的WCSL電子現金券,受於其自身條款。在成功開立liviSave賬戶之後14個工作天內經電郵發送至合資格客戶在livi登記之電郵地址

獲享本獎賞的條件

 1. 在本獎賞發放時,合資格客戶的liviSave帳戶必須被livi認為處於有效及良好的狀態。 否則,本獎賞將被取消或收回而無須事先通知合資格客戶。 合資格客戶須保證其在livi登記的個人資料是最新及有效的。
 1. 合資格客戶僅能獲享本獎賞一次。 這意味著每一名合資格客戶僅可輸入一個邀請碼。 我們可能允許合資格客戶在我們批准其liviSave帳戶申請之前更改邀請碼最多三次,以其最後輸入的邀請碼為準。 此外,本獎賞的名額有限,先到先得。 在沒有明顯錯誤的情況下,我們就指定交易(包括邀請碼、指定交易的日期和向我們提交的檔及資訊)及本獎賞限額的記錄為最終及具決定性。
 1. 就合資格客戶與商戶之間與本獎賞有關的任何爭議、協定、安排、投訴及陳述,我們不承擔任何責任或義務。
 1. livi可於合資格客戶成功完成指定交易時通知商戶。 合資格客戶同意livi可為通知的目的向商戶提供其姓名的一部分。
 1. 為免生疑問,本條款及細則或本獎賞均不應視為、暗示、明示或構成商戶作為livi的代理人或代表,或以其他方式代livi招攬業務。
 1. 我們不本獎賞所提供的產品、服務、附隨服務的供應商或服務提供者,不對與之有關的任何事項負責。有關產品及服務的責任與義務由有關的商戶獨自負責。

 

變更本項目的項目與細則

 1. 我們保留隨時更改本條款及細則的權利。 您可以在我們的App及網站查閱關於本獎賞的最新消息、限額、條款及細則。

 

其他條款

 1. 獎賞不可轉讓、退款、替換或兌換成現金、財物、或其他會籍/會員積分、獎賞或禮遇。

 2. 如以欺詐行為或失實陳述獲取本獎賞及/或濫用,會導致本獎賞被取消或收回。 我們保留取消或收回本獎賞及追討任何成本及損失的權利。
 1. 我們有權酌情決定暫停、終止、修改或替換本獎賞,而毋須事先通知。
 1. 除合資格客戶及livi以外, 其他人士無權根據《合約(第三者權)條例》強制執行或享有本條款及細則中任何條文的利益。
 1. 如有任何爭議,我們的決定為最終及具決定性的。
 1. 本獎賞的提供及享用均受現行監管要求限制。
 1. 本條款及細則受香港特別行政區法律管轄並按此詮釋。
 1. 若本條款及細則的中英文本有任何不一致,概以英文本為準。

livibank Limited刊發 (日期:  20211220